Door op 16 juni 2015

Werk de afstand weg, meedoen staat voorop!

 

De PvdA Overbetuwe vindt het van groot belang dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid hebben en krijgen om aan het werk te zijn. De participatiewet die op 1 januari 2015 in werking is getreden, pleit ervoor om mensen met een beperking volwaardig mee te laten doen in de maatschappij. De PvdA steunt deze wet en de mensen die net als iedereen, met en door hun werk, vooruit willen komen in hun leven. Meedoen staat voorop!

Maar de PvdA Overbetuwe maakt zich zorgen over deze groep mensen, omdat wij de uitwerking van een concreet plan, een goede vangnetconstructie missen. Daarom dienen wij een motie in waarin wij het college verzoeken een voorstel te doen hoe een vangnetconstructie wordt gerealiseerd in de vorm van werk- en participatieplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die (tijdelijk) geen arbeidsplaats hebben bij een reguliere werkgever. Hierin geven wij het college een aantal richtlijnen mee die de arbeidstoekomst van deze groep mensen verbetert.

Motie

Onderwerp: Basis voor werk

De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 16 juni 2015

rond het advies inzake regionale samenwerking Participatiewet en de toekomst van Presikhaaf Bedrijven (agendapunt 7)

Constaterende dat:

  • er vanaf 1 januari 2015 geen nieuwe mensen meer worden geplaatst binnen de Sociale Werkvoorziening;

Overwegende dat:

  • het van belang is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid hebben aan het werk te zijn;
  • het er nog niet op lijkt dat reguliere werkgevers voldoende arbeidsplaatsen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • het (tijdelijk) niet hebben van een arbeidsplaats er voor zorgt, dat mensen terugvallen in hun ontwikkeling of situatie, met alle persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van dien;
  • een vangnet ervoor zorgt, dat mensen niet terugvallen;
  • er in Overbetuwe diverse participatiemogelijkheden (kunnen) ontstaan, die bijdragen aan een basis van arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;Verzoekt het college om:
  1. een voorstel te doen hoe een vangnetconstructie wordt gerealiseerd in de vormvan werk- en participatieplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die (tijdelijk) geen arbeidsplaats hebben bij een reguliere werkgever;

en hierin te verwerken:

A. de mogelijkheden van lokale initiatieven in het kader van participatie, zoals lokale werkbedrijven;

B. de noodzaak tot doorstroming op deze plekken in het kader van de (arbeids)ontwikkeling en behouden van
arbeidsbekwaamheid, zodat mensen waar mogelijk kunnen door- of terugstromen naar reguliere werkgevers;

C. waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zonder werk- of participatieplek terecht kunnen tot dit vangnet is
geregeld:

D. de wijze waarop de verbinding met beschutte werkplekken in het kader van nieuw beschermd werken, geregeld gaat
worden.
Indiener en ondertekenaar:

 

PvdA              Elbert Elbers