1. Zeker zijn van werk

De PvdA Overbetuwe vindt dat iedereen die gemotiveerd is om aan het werk te gaan, recht heeft op goede ondersteuning door de gemeente. Hier wil de PvdA flink in investeren.

Werk staat bij de PvdA voorop. Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen. Ook zonder een betaalde baan moeten mensen op andere manieren volwaardig mee kunnen doen.
Goed werk en een fatsoenlijk loon zijn en blijven onze uitgangspunten. Het minimuminkomen zou voldoende moeten zijn om van te kunnen leven.
Voor onze gemeente houden we beschut werk in stand voor mensen die moeite hebben met het vinden van een plek op de reguliere arbeidsmarkt. Iedereen heeft recht op werk en een inkomen dat daarbij hoort.
Werkzoekenden moeten zelf hun eigen plan kunnen trekken in hun zoektocht naar betaald werk. Dit plan ondersteunen we waar mogelijk.
• De PvdA Overbetuwe zet het re-integratiebudget vooral in voor de meest kwetsbare groepen, zoals bijvoorbeeld mensen met beperkingen of statushouders.
• Wij zijn voorstander van het experimenteren met vormen van een basisinkomen of sociale bijstand, ook als alternatief voor het werken met een verplichte tegenprestatie.
• Werk moet blijven bestaan voor mensen die anders geen kans hebben op een betaalde baan, waarmee ze een eigen bestaan kunnen opbouwen.
• De PvdA Overbetuwe wil afspraken maken met kennis- en opleidingsinstellingen om te voorkomen, dat we onze jongeren opleiden voor werk dat straks verdwenen is.
• Wij vinden, dat onderwijs, overheid (gemeente) en ondernemers (lokaal bedrijfsleven) meer en gestructureerd moeten samenwerken om de kansen van (v)mbo’ers op de regionale arbeidsmarkt te vergroten. Hiervoor stellen we samen een lokale/regionale mbo-agenda op. In deze agenda maken we ook concrete afspraken over het aantal stageplaatsen en het instellen van een stagefonds.
• De PvdA wil dat Overbetuwe haar inkoopmacht als overheid gebruikt om ba- nen voor mensen in een uitkering en leerbanen voor jongeren te stimuleren. Dat kan door social return on investment als voorwaarde op te nemen voor de aanbestedende partij. Op die manier bevorderen we de kans dat werk duur- zaam is. Overbetuwe geeft hierbij zelf ook het goede voorbeeld.
• De PvdA Overbetuwe wil de komende periode extra beschutte werkplekken creëren in de gemeentelijke organisatie. Van bedrijven, waar we zaken mee doen als gemeente, verlangen we dezelfde inspanning.
• Het re-integratiebeleid zet de PvdA in op reguliere en fatsoenlijk betaalde banen (zonder subsidie). Als dat niet of nog niet mogelijk is, geven we loonkostensubsidie of bieden we een baan aan bij het sociaal werkbedrijf. Voor hen waarvoor ook dat (nog) onbereikbaar, is er de arbeidsmatige of recreatieve dagbesteding. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten en iedereen krijgt een kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen.
• De loonkostensubsidie voor het in dienst nemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt wordt ook verstrekt aan het midden- en kleinbedrijf.
• PvdA Overbetuwe maakt de menselijke maat leidend in ons bijstandsbeleid, bijvoorbeeld door het toepassen van maatwerk.
• We verlagen voor mensen met een onregelmatig inkomen (zzp’ers) de drempel om vanuit de bijstand bij te verdienen. Dit doen we door de administratieve last van een wisselende bijstandsuitkering te verlagen en meer uit te gaan van ver- trouwen.
• Bij aanbesteden, bijvoorbeeld in de zorg, stellen we eisen aan het soort con- tracten. Dus geen 0-urencontracten en payrolling meer. Dit betekent dat we gaan voor de aanbieder die goed met zijn werknemers omgaat én kwaliteit le- vert.
• Verdringing van betaalde banen door vrijwilligerswerk wijzen we af.
• De PvdA gaat de strijd aan met werkgevers die discrimineren op zaken als leeftijd, geslacht en afkomst. Anoniem solliciteren is daar een goed hulpmiddel voor.
• De PvdA Overbetuwe vindt dat het UWV weer een echte partner moet zijn bij het vinden van werk. Het UWV moet persoonlijk contact met de werkzoekende onderhouden en fysiek weer in onze gemeente aanwezig zijn.

Gerard Romijn

Gerard Romijn

Het sociale gezicht van onze samenleving moet behouden blijven, daar maak ik mij sterk voor. Laat ik me even voorstellen. Mijn naam is Gerard Romijn, ik sta als vierde op de kandidatenlijst van de PvdA Overbetuwe. Ik ben 68 jaar oud, woon sinds 2005 in Elst en alweer meer dan 8 jaar actief in onze

Meer over Gerard Romijn