11. Krachtige dorpen

De gemeente Overbetuwe kent diverse kernen, elk met eigen sterke eigenschappen, maar ook Ieder met een eigen problematiek. De PvdA Overbetuwe wil per kern een budget van 10.000 euro beschikbaar stellen voor goed onderbouwde plannen die de leefbaarheid versterken.

Iedereen wil graag wonen in een leefbare buurt en in een leefbaar dorp. Bewoners moeten het idee hebben dat het ‘hun’ buurt is. In zo’n buurt voel je je thuis, zijn goede voorzieningen aanwezig, is het veilig en heb je een goede omgang met je buren. Leefbaarheid omvat alle aspecten van het leven in dorpen: wonen, buiten spelen, (verkeers)veiligheid, sociale veiligheid, samenleven en ontmoeten, de aanwezige voorzieningen en de zorg.
Leefbaarheid is een zaak van overheid, inwoners, ondernemers en instellingen samen. Wij willen iedereen verbinden om samen te komen tot een plan, waarin aan- dacht is voor al deze facetten en dat is toegesneden op de specifieke situatie in de dorpen. Initiatieven van bewoners worden met warmte tegemoet getreden door de overheid.
De PvdA Overbetuwe wil dat bewoners meer zeggenschap krijgen over de eigen voorzieningen en leefomgeving. Uitgangspunt daarbij is wat het dorp nodig heeft – en niet een gemeentelijk beleidsconcept. Binnen een toegewezen budget verdienen actieve bewoners het vertrouwen van de gemeente.
De PvdA Overbetuwe wil meer aandacht voor de leefbaarheid in de dorpen. Met de eigen omgeving heb je elke dag te maken. Die moet dus goed zijn.

• Wij vinden dat kinderen fijn en veilig buiten moeten kunnen spelen.
• De PvdA Overbetuwe wil buurten die verkeersveilig zijn: fietsers hebben zoveel mogelijk voorrang. Voor auto’s is
30 km per uur het regiem en rond de scholen zijn veilige kindzones.
• Bewoners kunnen gebruikmaken van ‘buurtrechten’: bewoners kunnen de gemeente uitdagen om publiekstaken over te nemen en deze zelf uit te voeren.
• Bewoners worden meer betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van plan- nen voor de openbare ruimte.
• De PvdA Overbetuwe wil dorpen, openbare gebouwen, winkels, kantoren, scholen, sportvoorzieningen, openbare ruimte en openbaar vervoer, die zo zijn ingericht dat deze makkelijk toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
• Wij willen het welzijnswerk/sociaal werk, meer dan tot nu toe het geval is, gericht inzetten ten behoeve van de bewoners en vrijwilligers in de dorpen/kernen door ondersteuning aan te bieden bij plannen en initiatieven die door de bewoners zelf ontwikkeld worden. Binnen de budgetovereenkomsten met welzijnsorganisaties moet hiervoor expliciet ruimte geschapen worden.
• De PvdA Overbetuwe volgt met interesse de experimenten elders in Nederland rondom de inzet van de Buurtrechter, een laagdrempelige manier om geschillen tussen buurtbewoners te beslechten, tegen lage kosten en zonder bureaucratische rompslomp. Een soort rijdende rechter maar dan wel met rechtskracht.

Peter van Griensven

Peter van Griensven

Wat drijft mij, Peter van Griensven, 54 jaar oud en de nummer 3 op de kandidatenlijst van de PvdA Overbetuwe? Een rode draad in mijn leven is wel dat ik graag iets voor mijn medemens wil betekenen; een bijdrage wil leveren aan het mooier maken van de maatschappij. Ik heb dat op verscheidene manieren en

Meer over Peter van Griensven