Door op 9 november 2016

Uitgaven gemeente moeten kansen bieden

2007-05-15 10.22.15

Vandaag heb ik in de gemeenteraad ervoor gepleit dat ouderen, chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen  geen ht eigen risico hoeven te betalen als zij beroep moeten doen op hun zorgverzekering. En aandacht gevraagd voor de huisvesting van vluchtelingen.

Verder wil de PvdA dat mensen, die zijn aangewezen op beschut werk, kunnen blijven werken en meedoen aan onze samenleving. Lees hieronder verder voor de volledige tekst van mijn inbreng in draadsvergadering van 8 november 2016.

PvdA Overbetuwe

Programmabegroting 2017

Voorzitter,
U heeft een historische datum gekozen om de gemeenteraad bij elkaar te roepen: 8 november 2016.
Mag de wereld een vrouw als nieuwe president van de Verenigde Staten van Amerika verwelkomen of gaan we ons verwonderen over “The Donald”.

Voorzitter,
voor veel inwoners voelen Europa, migranten en globalisering als een bedreiging.
Dat tast de onderlinge verbondenheid aan. Je voelt je niet gehoord, hebt geen grip op je leven.

Bij de voorbereiding voor deze raadsvergadering viel mijn oog op een dankwoord van de essayiste en
oorlogsjournalist Carolin Emcke bij de uitreiking aan haar van de Vredesprijs van de Duitse Boekhandel.

In haar dankwoord stelde ze:
‘Er zijn geen voorwaarden, waaraan iemand moet voldoen om als mens erkend en beschermd te
worden. Onze voorstellingen van wat het goede leven is, hoeven we niet te begrijpen om met elkaar te kunnen samenleven.’

Haar pleidooi komt erop neer, dat wij wezenlijk van elkaar mogen verschillen: het is de kern van de open samenleving.
Tegenwoordig geloven veel mensen echter dat verschillen niet mogen bestaan, dat gelijkschakeling nodig is om de vrede te bewaren: de kern van de totalitaire samenleving.

In deze tijden, waarin heel gemakkelijk wordt gezegd dat inwoners met een immigratieachtergrond zich volledig moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur vond ik deze woorden voldoende stof tot nadenken geven om hiermee mijn inbreng voor de begrotingsbehandeling te beginnen.

‘Durven, Doen en Doorzetten’ is het motto van de coalitie tussen CDA en D66.
Misschien dat we uit de inbreng van beide partijen kunnen horen, in welke daden, die Durf tot nu toe is gebleken?
De PvdA heeft weinig lef gezien van deze partijen. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, bij innovatie van de zorg en de rol van inwoners bij de inrichting van hun directe leefomgeving.

Voorzitter, in Nederland en Overbetuwe zijn er nog steeds verschillen in inkomen en vermogen, in
opleidingskansen en arbeidszekerheid, in gezondheid en levensduur, in de toegang tot de woningmarkt.
Vooruitgang en emancipatie zijn geen vanzelfsprekendheden.
De PvdA ziet het nadrukkelijk als een opdracht om met elkaar te werken aan een verbonden samen-
leving, waarin iedereen recht heeft op een kansrijke toekomst.
Om die reden hebben wij jarenlang moties en amendementen ingediend om de toegang tot ons minimabeleid te verruimen.
We zijn verheugd dat het college deze verzoeken nu lijkt te gaan volgen. In het Programma Nieuwe Lasten is voor 2017 een eenmalig extra bedrag opgenomen van € 250.000,00. Voor de jaren daarna is dit bedrag structureel opgenomen. Nu moet het college doorzettingskracht tonen en de noodzakelijke maatregelen echt per 1 januari a.s. laten ingaan.
Naar verwachting gaat dat lukken met wijzigingen in de regeling GelrePas en de beleidsregel Collectieve Zorgverzekering.
Wat ons betreft moet dit ook lukken voor de Verordening Persoonlijk Minimabudget.
Wij nemen aan dat inwoners met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 van deze wijzigingen gebruik
kunnen maken en horen graag wat de wethouder ons hierover kan toezeggen.

De PvdA dient een motie in om voor de inwoners van Overbetuwe, die horen tot de groep chronisch zieken, gehandicapten en/of ouderen de inkomensgrens om voor een collectieve zorgverzekering in aanmerking te komen, te verruimen tot 130% van het sociaal minimumloon. En om in onderhandeling met de zorgverzekeraar(s) een collectieve zorgverzekering aan te bieden, waarbij deze groep inwoners van Overbetuwe geen verplicht eigen risico hoeven te betalen;

De PvdA vindt dat het college ‘Durven, Doen en Doorzetten’ niet heeft laten zien bij besluiten in en rond de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Midden-Gelderland, beter bekend als Presikhaaf Bedrijven.
In de raad hebben we een standpunt ingenomen tegen de voorschotfinanciering van Presikhaaf
Bedrijven. In het algemeen Bestuur wordt er door onze vertegenwoordiger toch mee ingestemd. Vreemd.
We constateren dat ook de gemeenteraad moeite heeft met het richting geven aan de gewenste ontwikkelingen bij Presikhaaf Bedrijven, ondanks een tiental raadsbehandelingen over deze GR.

De PvdA vindt dat er een einde moet komen aan de onzekerheid van de medewerkers, die nu bij Presikhaaf Bedrijven werken. Dat gesol met mensen moet stoppen. Gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen.

Op dit moment lopen onderhandelingen met de Stichting GoedWerkt voor een integrale overname van de bedrijfsactiviteiten van Presikhaaf Bedrijven.
Het college staat nog niet positief tegenover de businesscase, zoals die aan Overbetuwe is voorgelegd en heeft een standpunt geformuleerd, dat zich laat vertalen als “nee, tenzij…”.
Het college mist een balans in de risicospreiding
tussen de GR, de gemeenten, de onderneming en de private investeerders. En vindt het onduidelijk wat binnen de GR blijft aan activa en verantwoordelijkheden en hoe dit zich verhoudt tot de andere stakeholders.
De PvdA deelt dat standpunt. Overbetuwe heeft en houdt een verantwoordelijkheid voor deze groep
inwoners. Wij willen hen volwaardig laten werken en participeren.
Om die verantwoordelijkheid inhoud te geven, is het noodzakelijk dat er een lokaal alternatief op tafel ligt, dat antwoord geeft op de vraag, hoe verder als de onderhandelingen met GoedWerkt niet opleveren wat wij verwachten.
Daarom moet er nu ook een Plan B worden ontwikkeld. Dan kan de raad een onderbouwde keuze maken tussen twee alternatieven om, langs deze weg, haar verantwoordelijkheid voor de kansen tot ontwikkeling van mensen en de omgeving waarin zij werken, ook daadwerkelijk te kunnen nemen.
Om die reden dient de PvdA, een inmiddels raadsbreed gedragen motie, in.

In het Programma Nieuwe Lasten is een pm post opgenomen voor doorontwikkeling van het werkgeversservicepunt (WSP).
Inmiddels zijn daar al flinke geldstromen mee gemoeid. Besparingen worden voorgespiegeld als het WSP 700 mensen bemiddelt.
Gelet op hoe het nu gaat, voorziet de PvdA dat de ingeboekte besparingen niet worden gehaald.
Voorzitter, elke aanvraag om meer middelen voor het werkgeversservicepunt zullen wij heel kritisch beoordelen.

Op 2 januari, Voorzitter, vertelde u ons en al onze inwoners, dat Overbetuwe stappen zou zetten en
meters maken. Dat is onvoldoende gelukt bij de huisvesting van statushouders en woningzoekenden, die zijn aangewezen op sociale woningbouw.
‘Durven, Doen en Doorzetten’ betekent ook dat het college ervoor zorgt, dat we de gestelde doelstellingen voor huisvesting van statushouders eindelijk eens wel realiseren.
Het is Overbetuwe onwaardig, als we eind 2017 weer vaststellen, ‘we wilden wel, maar het is ons niet gelukt’. Om het doorzetten en het meters maken concreet te maken, dient de PvdA een motie in.

Tenslotte Voorzitter, het college schetst een positief begrotingssaldo voor de komende jaren.
Alle financiële kengetallen scoren een voldoende, met uitzondering van de solvabiliteit. De algemene reserve ontwikkelt zich in positieve richting.
Het college heeft hier meters gemaakt. Laten we niet te veel aan borstklopperij doen. Belangrijke redenen voor deze positieve ontwikkelingen zijn de hogere algemene uitkering van het Rijk, de ‘pas op de plaats’ bij het Sociaal domein, een andere rente-toerekening en de invoering van een precariobelasting op kabels en leidingen.
Toch spreek ik vanaf deze plek waardering uit voor het getoonde rentmeesterschap van dit college.

Voorzitter, in mijn tweede termijn zal ik ingaan op het amendement en de door andere fracties ingediende moties.