Door op 4 november 2014

PvdA-inbreng Programmabegroting 2015

Dinsdag 4 november behandelt de gemeenteraad de programmabegroting 2015.

Onze fractie heeft de uitslag van de verkiezingen beleefd als een nare droom. En we hoopten daaruit te ontwaken met de Overbetuwse lente.

De PvdA-fractie heeft haar best gedaan om in de Kadernota en deze Programmabegroting onderdelen te vinden, die dat lentegevoel ook oproepen.

Het is ons niet erg goed gelukt.

Onze aandacht gaat vooral uit naar de gevolgen voor de begroting en de meerjarenraming van de decentralisaties op het gebied van Jeugdzorg, Maatschappelijke ondersteuning/AWBZ en Participatiewet.

Het Sociaal Domein gaat over mensen, hun toegang tot de zorg, en gaat ook over heel veel gemeenschapsgeld.

De PvdA maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een smalle beurs. Zeker met een stapeling van eigen bijdragen komen mensen in de problemen.

De PvdA wil een Overbetuwe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten laat dragen.

De PvdA wil graag in beeld krijgen welke keuzes de raad heeft en hoe de huidige regeling uitpakt voor de inwoners.

Lees de volledige tekst van de PvdA-inbreng in de volgende bijlage: Programmabegroting 2015