Door op 27 maart 2013

Groei dorp Elst

De PvdA fractie is ontevreden over de manier waarop het college en de politieke partijen binnen Overbetuwe met elkaar hebben gesproken over een voorstel tot uitbreiding van het dorp Elst.
College, presidium en raadsfracties zijn niet in staat geweest om een volwassen discussie tot stand te brengen. De mogelijkheden die een Politieke Avond zeker biedt, zijn volgens de PvdA onvoldoende benut.

Het onderwerp waarover het gaat, betaalbare huisvesting realiseren voor een kwetsbare groep mensen, is één van de uitgangspunten van de PvdA. Onze partij wil graag dat onze gemeente ook ná 2015 kan blijven voldoen aan de vraag naar betaalbare woningen.
Gelet op de gehanteerde prognoses steunt de PvdA de keuze van het college om minimaal één nieuwe uitleglocatie bij het dorp Elst te kiezen.

Kwantitatief gezien kan een nieuwe uitleglocatie van ruim 100 woningen naast al lopende projecten bestaan. Hoe maak je dan die locatiekeuze?

Voor het maken van die keuze kun je verscheidene criteria hanteren. Het college noemt er een zevental: landschap, milieuhygiëne, ecologie, water, stedenbouw, flexibiliteit fasering en financiën.
De PvdA let óók op door de gemeenteraad eerder gemaakte keuzes.

Zo staat in de Toekomstvisie+ dat onze gemeente uitgaat van de bestaande contouren en uitbreidingsrichtingen. Naast inbreiding kan in het oostelijk deel van Overbetuwe ook uitbreiding aan de orde zijn. En als uitbreidingsrichting is de zuidzijde van Elst genoemd.
Naar aanleiding van de position paper van Koers naar Keuze, visie op de regionale verstedelijkingsopgave, heeft de gemeenteraad plannen rond “De Pas” on hold gezet. Onze raad heeft ingestemd met een fasering van het woningbouwprogramma daar. Voor die fasering is gekozen, omdat de provincie voor dit deelgebied duidelijk als beleidsuitgangspunt heeft gesteld: 90% betaalbaar.

De PvdA vindt dat Plangebied Vinkenhof een geschikt eindbeeld kan opleveren met de ontwikkeling van om en nabij 100 woningen.
Met de ontwikkeling van Vinkenhof komt er een meer passende overgang tussen de wijken De Zuiling en Vosbergen én het verder zuidwestelijk gelegen open landschap.
In het plangebied De Pas voorziet de PvdA meer problemen met de ontsluiting, de ruimtelijke inpassing en de flexibiliteit in fasering.
Op de Politieke Avonden klonken er geluiden, waardoor je misschien
het idee zou krijgen, dat in een wijk met 100 betaalbare woningen allemaal a-sociale mensen komen te wonen. Van dat idee neemt de PvdA uitdrukkelijk afstand.

Conclusie:
de PvdA steunt het raadsvoorstel voor de ontwikkeling van een woonwijk in plangebied Vinkenhof.