29 juli 2013

Elst Centraal en hoe nu verder

Na de uitspraak van de RvS over de beroepen tegen Elst Centraal en het Huis der Gemeente is duidelijk dat het gemeentehuis nog niet gerealiseerd kan worden. Dat moet beter onderbouwd worden. Er is nu wel een onherroepelijk bestemmingsplan, dat eindelijk de aanleg van de dringend gewenste infra-structuur mogelijk maakt.
GBO, VVD, D66 en PvdA zijn dan ook verbaasd en boos dat Jan van Baal, als oud-wethouder van Overbetuwe, een aantal partijen heeft benaderd om die plannen van tafel te krijgen. Dat is ondemocratisch en bovendien baseert hij zich op onjuiste uitgangspunten.

Ondanks de nieuwe realiteit rond het gemeentehuis zijn GBO, VVD, D66 en PvdA blij, dat de dringend noodzakelijke infra-structuur nu wel aangelegd kan worden. Daarmee wordt bedrijventerrein de Aam goed ontsloten, komt er een goede verbinding vanuit de nieuwe wijk Westeraam naar het dorp, wordt het station goed en veilig bereikbaar, en komt er beter openbaar vervoer.
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Gelderland, de stadsregio Arnhem-Nijmegen en natuurlijk de gemeente Overbetuwe zelf hebben die plannen met elkaar vormgegeven en financieel mogelijk gemaakt.
Dit onherroepelijke bestemmingsplan vraagt om snelle uitvoering.

De fabel van de rechte tunnel.
Om deze reden zijn wij het volstrekt oneens met Jan van Baal. Op dit moment benadert deze inwoner van Overbetuwe het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de stadsregio Arnhem-Nijmegen en ProRail met het voorstel om de infra-structuur te schrappen. Hij stelt dat een rechte tunnel vrij snel en met weinig extra kosten gerealiseerd kan worden.

Dat klopt niet! Als de gemeente Overbetuwe in dit stadium de plannen schrapt, moet er eerst een verlies worden genomen van € 30 miljoen. Eenvoudig berekend: € 8 miljoen afboeken aan plankosten en het terugbetalen / laten liggen van € 22 miljoen aan subsidies.

Dat is ongeveer tweemaal zoveel als de kale bouwkosten van een nieuw gemeentehuis! En dan is er nog helemaal niets bereikt, geen vernieuwd station, geen verkeersoplossing, geen derde spoor voor goede treinverbindingen, nog steeds vrachtverkeer van Heinz bij het station.

Het ministerie heeft haar subsidiebijdrage gebaseerd op het vastgestelde stedenbouwkundig plan. In 2008 is na veel onderzoek voor dit tunnel- ontwerp gekozen. Ook het CDA steunde deze keuze, zij was als grootste partij medeverantwoordelijk voor de planvorming van 2003 tot en met september 2011!

Het vastgestelde plan voor de fiets- en autotunnel scoort prima op aspecten van sociale veiligheid, bereikbaarheid van het station, verkeersafwikkeling en lage kosten. Bovendien is deze infra-stuctuur een goede ontsluiting voor het hele gebied. Een recht tunneltracé doorsnijdt alleen het gebied en heeft desastreuze gevolgen voor de Eshofbewoners. Bovendien zijn voor zo’n tunnel nieuwe onderzoeken, een nieuw stedenbouwkundig plan, een nieuw bestemmingsplan en nieuwe subsidies nodig. Dat gaat jaren duren en veel extra geld kosten.

Ondemocratisch.
Jan van Baal schrijft deze partijen aan als oud-wethouder van Overbetuwe. Hij wordt in alle advertenties van het CDA neergezet als hun voorman. Deze partij zal op de hoogte zijn van deze acties.
Maar wij gaan er vanuit dat de gemeenteraadsfractie van het CDA deze acties van hun voormalig wethouder Jan van Baal niet steunt.
Het is de gemeenteraad die het college aanstuurt, daar wordt de discussie over de kaders en de uitvoering van opdrachten gevoerd. De uitkomst van die discussie is dan voor de hele gemeenteraad en het college leidend.
Het college vertegenwoordigt de gemeente naar buiten toe.
Als je deze democratische regels en de uitkomsten van een discussie niet (meer) accepteert, moet je niet meedoen aan het politieke proces.

Conclusie:

  • Er is een onherroepelijk bestemmingsplan voor de infrastructuur;
  • Over het gemeentehuis zal opnieuw gesproken moeten worden;
  • GBO, VVD, D66 en PvdA verwachten nu van het college dat het vastgestelde bestemmingsplan wordt opgepakt voor de realisering van de infrastructuur, dat mogelijkheden worden benut en dat de schade wordt beperkt.

Van een politieke partij als het CDA verwachten wij

  • dat zij zich niet beperkt tot het gemakkelijke verhaal;
  • dat zij samen met ons de volle afweging durft te maken en het belang van de gemeente Overbetuwe voorop stelt;
  • dat het CDA die afweging met ons maakt op de plaats, die wij daarvoor hebben afgesproken: de gemeenteraad;
  • dat het CDA de uitkomsten daarvan respecteert.

 

Henk Vreman     fractievoorzitter GBO
Cor Verhart         fractievoorzitter VVD
Ben Ross              fractievoorzitter D66
Elbert Elbers       fractievoorzitter PvdA