Door op 22 juni 2016

Debat over AZC in gemeenteraad

Dinsdag 21 juni vond een debat plaats in de gemeenteraad over de vestiging van een asielzoekerscentrum. Insprekers probeerden de raadsleden te overtuigen om mee te werken aan een humane opvang van asielzoekers in Overbetuwe.
CDA, Gemeentebelangen, Burgerbelangen en VVD bleven doof voor hun indringende beroep op het tonen van menselijkheid.

Dit heb ik in de raadsvergadering gezegd.

Bij de toenemende vluchtelingenstroom uit Syrië en andere landen schreef de vierde Dichter des Vaderlands Anne Vegter op 7 september 2015

Welkom in Nederland

Iemand zei geschiedenis zoekt naar evenwicht.
De tellingen hebben ons overtuigd:
mensen en mogendheden in ongelijke mate.
Nu lopen de cijfers langs de wegen van Europa
vol speeksel, vol tranen, vol dringende verwachtingen.
En waar zou jij op hopen als je verhaal, je land,
je stad, je monument, je berg, je dorp, je eer,
je school, je huis, je deken, je matras,
je nachtrust dagelijks aan stukken werd gerukt?
Geschiedenis vindt evenwicht, maar niet vanzelf.
En onze harten slaan de tijd, beng beng,
om het logeermatras te kloppen.

Voorzitter,
Eindelijk spreekt de raad zich vandaag in het openbaar uit over het al dan niet opvangen van asielzoekers in Overbetuwe. Het is tijd.

Er liggen twee moties.
Het is verleidelijk om op alle constateringen, overwegingen en verzoeken aan het college in te gaan. Maar uiteindelijk gaat het om de vraag of je bereid bent om mee te werken aan de opvang van asielzoekers. Wil je daaraan jouw steentje bijdragen of werp je oneigenlijke barrières op ? Die eenvoudige vraag moet elk raadslid vanavond beantwoorden. En kunnen uitleggen aan zichzelf en de inwoners van onze mooie gemeente. Om die reden vraag ik een hoofdelijke stemming over beide moties.

Voorzitter,

de PvdA heeft vertrouwen in de veerkracht van de samenleving. Steeds meer maatschappelijke organisaties
spreken zich positief uit over de opvang van vluchtelingen. Ook een meerderheid van de Nederlanders doet dat. Zonder de ogen te sluiten voor mogelijke problemen. ‘Niet alles komt vanzelf wel goed’.

De PvdA begrijpt het gevoel van onzekerheid, die de komst van veel asielzoekers kan oproepen bij inwoners van Overbetuwe. Opvang van asielzoekers betekent ook dat onze welvaart en woonruimte moeten worden gedeeld.
Het is onzin om je ogen hiervoor te sluiten.

Op 16 februari heb ik ook op een politieke Avond al gezegd, dat met alle opwinding en onzekerheid, die er heerst over de komst van asielzoekers, het ook verstandig is naar enkele feiten te kijken. En doe je dat, dan zie je dat asielzoekers nog altijd in belangrijke mate worden opgevangen in landen in de regio.

Van alle mensen wereldwijd, meer dan 65 miljoen, 4 keer Nederland, die op zoek zijn naar veiligheid, komt slechts een klein deel naar Europa en Nederland.
Laten we van dat kleine deel een klein deel opvangen in Overbetuwe.
Dan doen we wat we kunnen. En wat we aan onszelf en de mensen die bescherming nodig hebben verplicht zijn om te doen.
Bovendien is het goed voor de lokale economie, er komen meer klanten, de werkgelegenheid is erbij gebaat en het vrijwilligerswerk krijgt een stimulans.

Voorzitter,
16 februari hebben de politieke partijen kaders meegegeven aan het college voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor vestiging van een kleinschalig AZC in Overbetuwe.

Op 1 maart heeft het college aangegeven wat men zou onderzoeken, namelijk de mogelijkheden voor vestiging:
van één AZC van maximaal 300 inwoners; van twee AZC’s van maximaal 150 inwoners; of van drie AZC’s van maximaal 100 inwoners.) Vervolgens heeft het college op 22 april een (vertrouwelijke) tussenrapportage naar de raad gestuurd.

Die rapportage was duidelijk. Volgens afspraken tussen regering en gemeenten, die zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom van 27 november 2015, is de ondergrens van de capaciteit voor een AZC bepaald op 300 personen.
Afwijken van die ondergrens is niet mogelijk en zou je dat willen, dan kost dit jaarlijks een flinke duit geld voor de gemeente.
Verder heeft het college een eerste verkenning uitgevoerd van mogelijke locaties voor vestiging van een AZC.
Op 10 mei heeft het college besloten, dat het college geen besluit kon nemen over vervolgstappen op basis van de kaders, die de raad heeft meegegeven.

Wat is er veranderd in de periode van februari tot mei?
Hoe kan het dat het college zich niet in staat voelde om een besluit te nemen over de opvang van asielzoekers? Wat zijn de overwegingen geweest om tot nu toe geen besluit te nemen. Kunnen de portefeuillehouder en de wethouders daar duidelijkheid over geven?

En mijn vraag aan de fractieleiders van CDA en D66 is, of zij in die periode contact hebben gehad met hun wethouders en welke boodschap zij hebben meegegeven aan de wethouders ?

Voorzitter, ook voor mensen die op de vlucht zijn breken ooit weer betere tijden aan. Daarom sluit ik af met een voor veel aanwezigen bekende tekst, waaruit hoop spreekt voor de toekomst:

’t Alom bekende Nederland
Waar menigeen van hield
Is door de grote wereldbrand
Helaas ook deels vernield
De Betuwe, die sprookjestuin
Is nu geen sprookje meer
Maar bloeit, al ligt ze thans in puin
Weldra weer als weleer

En dan volgt het refrein:

Eens zal de Betuwe in bloei weer staan
Nog mooier en voller dan voorheen
(Eens groeit op Walcheren weer goudgeel graan
We zullen herbouwen steen voor steen
We malen weer droog ‘t land dat onder water staat
Traditie zegt dat Neerlands glorie nooit ten ondergaat
Eens zal de Betuwe in bloei weer staan
En groeit op Walch’ren goudgeel graan)
input