Begeleiding naar werk voor kwetsbare jongeren

Door Elbert Elbers op 30 juli 2018

Vandaag heb ik namens de PvdA vragen gesteld aan het college om van hen te horen of ook in Overbetuwe jongeren uit het praktijkonderwijs geen begeleiding meer krijgen in hun zoektocht naar betaald werk. De PvdA wil dat deze kwetsbare jongeren wel ondersteuning krijgen bij hun pogingen om werk te vinden en op die manier nog meer mee te doen aan de Overbetuwse samenleving. Werk, werk en nogeens werk, als we dat zo belangrijk vinden, dan moeten we daar ook geld voor over hebben om jongeren op weg te helpen. Dat is solidariteit met onze jonge(re) dorpsgenoten.

Vraagnummer: S-367 (18int03086)

Datum indiening: 29 juli 2018

Onderwerp: begeleiding naar werk voor kwetsbare jongeren

Naam indiener: PvdA, Elbert Elbers

Aanleiding:

Veel jongeren in het praktijkonderwijs worstelen bijna dagelijks met een ontbrekend netwerk, waar zij op terug kunnen vallen voor het vinden van een baan. Deze jongeren zijn onzeker over hoe zij mensen kunnen benaderen voor werk, leven in spanning of zij werk kunnen vinden, waarmee ze de lopende rekeningen kunnen betalen.

Jobcoaches helpen dankzij een EU-bijdrage leerlingen met de begeleiding naar werk. Deze begeleiding is succesvol, maar dreigt te verdwijnen. Het Europese subsidie-potje is vroegtijdig leeg en staatssecretaris Tamara van Ark hanteert het principe van op = op. Op korte termijn is er geen zicht op nieuwe middelen vanuit Europa, omdat de Europese begrotingsonderhandelingen muurvast zitten. Hierdoor is er de komende drie jaar geen geld voor begeleiding met als gevolg dat jobcoaches hun baan verliezen en landelijk ruim 65.000 kwetsbare jongeren geen ondersteuning krijgen.

De PvdA wil dat jongeren zeker zijn van een goede start op de arbeidsmarkt. Daarom stellen wij de volgende vragen aan ons college:

Vragen:

  1. Kent u het bericht ‘EU-subsidie voor kwetsbare leerlingen vroegtijdig leeg’? https://www.trouw.nl/home/eu-subsidiepotje-voor-kwetsbare-leerlingen-vroegtijdig-leeg~a7673388/
  2. Kunt u aangeven of, en zo ja hoeveel, jongeren in onze gemeente niet meer naar werk begeleid worden door het wegvallen van deze zogenaamde Europees Sociaal Fonds -gelden (ESF)?
  3. Kunt u aangeven hoeveel fte, in de vorm van jobcoaches en stagebegeleiders, verloren gaan door het wegvallen van deze middelen?
  4. Deelt u de mening van de PvdA dat kwetsbare jongeren niet de dupe moge worden van gekissebis over centen? Zo ja, wat gaat u doen om deze begeleiding te garanderen? Zo nee, waarom niet?
  5. Kunt u een inschatting maken van de gevolgen voor Overbetuwe door het wegvallen van deze begeleiding?
  6. Bent u met de PvdA van mening dat het zeer belangrijk is dat deze jongeren naar werk begeleid worden en niet langs de kant van de arbeidsmarkt komen te staan?
  7. Is de gemeente Overbetuwe bereid om via cofinanciering (opnieuw) bij te dragen aan de projecten voor werkbegeleiding?
  8. Bent u bereid om bij staatssecretaris Tamara van Ark uw zorgen te uiten over het niet begeleiden van kwetsbare jongeren naar werk? Zo ja, wanneer bent u voornemens om dit te doen? Zo nee, waarom niet?

Gelieve hierop zo spoedig mogelijk een antwoord te geven,

Ondertekening:

Fractie PvdA Elbert Elbers

Elbert Elbers

Elbert Elbers

“Stem PvdA voor een lokaal links geluid!” Het hele leven is politiek. En politiek doet er toe. Lokaal beslis je over fatsoenlijk werk, betaalbare woningen voor iedereen en toegankelijke zorg in de dorpen. Omdat ik actief bij die keuzes betrokken wil zijn, ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid. Een partij die

Meer over Elbert Elbers