Door Gabrièle Penning de Vries op 13 september 2013

Armoede is een rem op ontwikkeling.

Armoede is een rem op ontwikkeling.

,,Het is juist nu van belang dat we allemaal stappen extra zetten om te voorkomen dat mensen buiten de boot vallen. Vooral kinderen moeten natuurlijk gewoon mee kunnen doen. We moeten voorkomen dat ouders de keuze moeten maken tussen zwemles of een warme maaltijd”, aldus Jetta Klijnsma.

Gemeenten moeten meer doen om kinderen in armoede te ondersteunen.’ Dat is de voornaamste conclusie van het rapport van de Kinderombudsman dat onlangs verscheen. In het regeerakkoord heeft de PvdA vast laten leggen dat er geld beschikbaar is voor het ondersteunen van kinderen die in armoede opgroeien. Ik roep hierbij gemeentes op plannen te maken om deze kinderen daadwerkelijk te ondersteunen. Het geld dat hiervoor is vrijmaakt moet ook echt terechtkomen bij die kinderen die in armoede opgroeien.

Afgelopen dinsdag is het nieuwe minimabeleid van onze gemeente vastgesteld. Een goed, degelijk, werkbaar en overzichtelijk beleid, daar valt niets aan op te merken. Toch heeft de PvdA gemeend een motie* in te dienen om meer mensen in de gelegenheid te stellen om mee te doen, om isolement tegen te gaan.

Door de economische slechte tijd neemt de armoede in Nederland toe. Het huidige kabinet geeft om deze reden gemeenten meer beleidsvrijheid voor het uitvoeren van het minimabeleid. Mooi, denk je dan, daar gaan we gebruik van maken, tijd voor een motie. De PvdA heeft middels een motie geprobeerd de ingestelde inkomensnorm, om in aanmerking te komen voor de geïntroduceerde GelrePas**, te verhogen van 110% naar 120% voor gezinnen met kinderen tussen de 4 tot 18 jaar en AOW gerechtigden.

Heel jammer, maar de motie heeft het niet gehaald. GL stemde voor de motie. Het CDA, die in eerste instantie mee zou gaan met de motie en ook medeondertekenaar was, heeft verdeeld gestemd. De overige partijen meenden dat het beter is een eenduidige norm te hanteren voor het minimabeleid.

Armoede is een rem op ontwikkeling. Leven in armoede is verschrikkelijk, vooral als daarmee kinderen worden geraakt. Terwijl al je vriendjes naar de voetbalclub gaan, thuis blijven zitten, omdat de contributie te duur is. Of op je verjaardag met schaamte naar school gaan, omdat je ouders geen traktatie voor je klasgenootjes kunnen betalen. Helaas gebeurt dit nog in een welvarend land als het onze. Daarom heeft de Partij van de Arbeid in het regeerakkoord 100 miljoen euro structureel vrijgemaakt om armoede onder kinderen te bestrijden. Laten van harte hopen dat het helpt!

Gabrièle Penning de Vries
PvdA raadslid

 

 

* Motie

Datum: 10 september 2013

 

Onderwerp: minimabeleid arm in arm

 

De raad van de gemeente \Overbetuwe in vergadering d.d. 10 september 2013

Overwegende / gelezen hebbende / constaterende dat:

 

 

  • Steeds meer gezinnen moeite hebben om rond te komen;
  • er een stijgend aantal armen is;
  • dat er steeds meer kinderen opgroeien in armoede;
  • eenoudergezinnen sterk zijn vertegenwoordigd in de groep risico armoede;
  • Ieder kind telt;
  • dat de Gelrepas een mooi instrument is om participatie, lees meedoen, voor jeugdigen te bevorderen en isolement tegen te gaan;
  • er nu beleidsvrijheid voor gemeenten is ontstaan om terug te keren naar de oorspronkelijke norm van het minimuminkomen 110% naar 120%.

 

Verzoekt het college

  • om de norm, om in aanmerking te komen voor de Gelrepas, voor gezinnen met  kinderen van 4 tot 18 jaar te verhogen van 110 % WML naar 120 % WML.

 

Ondertekening en naam

 

PvdA-fractie Gabrièle Penning de Vries

 

**De GelrePas is een gemeentelijk instrument, die mensen met een wat smallere beurs in staat stelt deel te kunnen nemen aan sociaal-maatschappelijke activiteiten. Eénmaal in het bezit van de pas kunnen zij tegen flinke kortingen, en in sommige gevallen zelfs gratis, meedoen aan activiteiten, zoals het volgen van cursussen, bezoek aan theater of concert, het lid worden van bijvoorbeeld een sportvereniging of een gezellig uitje. De GelrePas is gratis voor inwoners van Arnhem, Duiven, Rheden,  Westervoort en per 1 januari 2014 ook voor Overbetuwe, met een inkomen tot 110% (Westervoort 120%) van de bijstandsnorm en hun inwonende kinderen tot 18 jaar. Kinderen tot 4 jaar hebben bij de meeste activiteiten in principe gratis toegang en hebben daarom geen pas nodig. Kinderen van 4 t/m 17 jaar krijgen een eigen pas. Bereiken zij de leeftijd van 18 jaar, dan moeten zijzelf een pas aanvragen. Studenten komen niet in aanmerking voor de GelrePas.

 

 

Gabrièle Penning de Vries

Gabrièle Penning de Vries

Samen maken we Overbetuwe nog mooier! Ik ben Gabrièle Penning de Vries, de nummer 7 op de kandidatenlijst. Ik ben sinds 1997 actief bij de PvdA Overbetuwe. Momenteel ben ik de voorzitter van onze afdeling. Hiervoor was ik bestuurslid, campagneleider, penningmeester, commissielid/burgerlid en ik ben ruim 6 jaar raadslid geweest. Je kunt wel stellen, ik

Meer over Gabrièle Penning de Vries